Comenius Consult
image

SYNERGIE

Een organisatie is uiteindelijk een organisme waarin de bijdragen van de afzonderlijke onderdelen bepalend zijn voor het realiseren van resultaat en ambitie.  Zeker in een organisatie van professionals is het realiseren van goede synergie een stevige opgave.

 

Samenwerking

Veel problemen in organisaties komen uiteindelijk voort uit een gebrek aan samenwerking. Oplossingen in de technische sfeer (nieuw planningsysteem, andere organisatiestructuur, meer gedetailleerde procesbeschrijving) hebben dan weinig zin. Het gebrek aan samenwerking manifesteert zich tussen organisatie onderdelen (verkokering), in de keten of binnen een groep (bestuur, directie, team, afdeling). Wij analyseren de aard van de problematiek en komen met praktische adviezen om de samenwerking te verbeteren. Wij zoeken oplossingen primair in slimme structuur, houding/gedrag en leiderschap.

 

Vertalen

Veel projecten in organisaties gaan mis omdat de diverse disciplines onvoldoende met elkaar communiceren. Of dat men elkaar denkt te begrijpen terwijl onder een eensluidend jargon beelden en percepties verschillen. Wij helpen een gemeenschappelijke referentie te ontwikkelen, een gemeenschappelijke taal te spreken. En soms introduceren wij een andere taal (bijvoorbeeld beeldtaal ) om een stap verder te komen.

 

Fusie

Wij begeleiden fusie processen. Uitgangspunt daarbij is dat wij uitsluitend heil zien in een fusie ‘uit liefde’. Hiermee bedoelen wij dat de beoogde fusiepartners echt met elkaar willen en de beoogde voordelen vooral zien in het primaire proces en niet in schaalvoordelen.Dit betekent dat wij ook meermalen tegen een beoogde fusie hebben geadviseerd. Bij een fusie die wij begeleiden bevorderen wij specifiek dat:

  • De invulling van sleutelposities zo snel mogelijk helder wordt;
  • Het fusieproces zelf waar mogelijk leidt tot verbinding;
  • Er ook onderzocht wordt op niet-financiele lijken in de kast;
  • Binnen afzienbare tijd tot daadwerkelijke fusie kan worden overgegaan.